Members

Staff
Professor
Mitsuo Kawato (2000 -) <kawatoatr.jp>
Associate professor
Jun Morimoto (2015 -) <xmorimoatr.jp>

Student
D3

Koji Ishihara (JSPS DC1) <ishihara-katr.jp>
Yu Takagi (JSPS DC1) <yu.takagiatr.jp>

D1

Fumiaki Iwane <iwaneatr.jp>
Hidenori Endo <endoatr.jp>

M2

Yuto Okada <yokadaatr.jp>
Keita Suzuki <k_suzukiatr.jp>
Ryotaro Numata <numataatr.jp>
Satoshi Yamamoto <syamamotoatr.jp>
Masaki Yonekawa <myonekawaatr.jp>

Former members
Faculty

Yukiyasu Kamitani (2006 – 2015)
Kenji Doya (1995 – 2006)
Youichi Toukura (1994 – 2000)